Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Κ.Π.Γ.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.

Το ΚΠΓ «συναγωνίζεται» άλλα διεθνή συστήματα πιστοποίησης τα οποία χορηγούν πιστοποιητικά και στην Ελλάδα. Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Μάϊο και Νοέμβριο).

Επίσης περιλαμβάνεται στο «προσοντολόγιο» του ΑΣΕΠ Το ΚΠΓ θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα:

 1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»
 2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»
 3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας»
 4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας»
 5. Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας»
 6. Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας»

ενώ οι γλώσσες που εξετάζονται είναι:

 • Αγγλική γλώσσα
 • Γαλλική γλώσσα
 • Γερμανική γλώσσα
 • Ιταλική γλώσσα
 • Ισπανική γλώσσα και
 • Τουρκική γλώσσα

Από τα προαναφερόμενα επίπεδα, τα Α1 και Α2 εξετάζονται με ένα κοινό διαβαθμισμένο τεστ Α και το ίδιο ισχύει και για τα επίπεδα Β1-Β2 και Γ1-Γ2.